31 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan
"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"
Uyarınca Hazırlanan

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

  1-  

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 

-Matbu Dilekçe , 
-Kira kontratı, 
-Tapu Belgesi.

Karar süresi 15 gün Men kararı verilmesi durumunda infaz memuru görevlendirildiği tarihten itibaren infaz 5 gün içinde.

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir: 
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği, 
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı, 
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname, 
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 

5 gün

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir: 
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, 
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği, 
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayıve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, 
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

15 gün

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. 
1-Fatura, 
2-Satış Fişi 
3-Garanti Belgesi, 
4 -Sözleşme vb.

3 Ay

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri: 
1- Matbu Dilekçe 
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği 
3- Vergi Levhası 
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi, 
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi, 
6- TİB onaylı filtre programı.

15 Gün

6-

"Apostille" tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Şişli Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

5 dk

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

  Dilekçe.

Kurul gündemine alındıktan sonra 15 gün içinde

8-

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından işlemler yapılacaktır.

-

9-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Form (muhtar onaylı), 
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge, 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7 Gün

10-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 

1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet), 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro, 
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

7  Gün

11-

Yurtdışı Bakım Belgesi

1- yurtdışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)

15 Dk.    

12-

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1- Dilekçe

15 Gün

13-

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1- Şikayet Dilekçesi (Dilekçede Bulunması Gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun adı soyadı ve çalıştığı kurum.)

30+15 Gün

14-

Disiplin cezasına itiraz işlemleri

1- İtiraz Dilekçesi 
2- Disiplin Cezası Kararı 
3- Disiplin Cezası Karar tebellüğ belgesi

30 Gün

15-

Dosya-Karar Örneği Verilmesi

1- Başvuru Dilekçesi

1 Gün

16-

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

1- Başvuru Dilekçesi

15 Gün

17-

BİMER

1- Başvuru

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Nejat AKGÜN
Unvan:Yazı İşleri Müdürü 
Adres: Şişli Kaymakamlığı 
Tel: 0212 232 50 50
Faks:0212 356 24 71
E-Posta:sisli@istanbul.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Ali Fuat TÜRKEL
Unvan: Kaymakam
Adres: Şişli Kaymakamlığı
Tel: 0212 232 50 50
Faks: 0212 356 24 71
E-Posta: sisli@istanbul.gov.tr

 

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ)

1-

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2-

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  İstanbul İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
 7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3-

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 
4. Sosyal İnceleme Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4-

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5-

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 
4. Öğrenci Belgesi

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6-

ŞARTLI EĞİTİM 
YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa  başvuruluyorsa) 
2. Veli Kimlik fotokopisi 
3. Öğrenci Belgesi 
4.Çocukların Kimlik Fotokopisi 
5. Gerektiği durumlarda vasilik belgesi 
6. İkametgah Belgesi
Not:Başvurular Ağustos Eylül ve Ekim aylarında alınır. 
İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

7-

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa) 
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa) 
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi 
4. Gerektiği durumlarda vasilik belgesi 
5. İkametgah Belgesi
Not:Başvurular Ağustos Eylül ve Ekim aylarında alınır 
İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

8-

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2 Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa) 
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
5. İthal ilaç yardımı talebinde ( Sağlık Kurulu Raporu, İlaç Reçetesi )

7 GÜN

9-

AFET DESTEKLERİ 
(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2 Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

7 GÜN

10-

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
4. Terör zararıtespit tutanağı

7 GÜN

11-

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER) 

1. Fayda sahibi başvuru formu 
2. Proje hazırlama formatı 
3. Proje başvuru formu 
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi 
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.) 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

30 GÜN

12-

PROJE DESTEKLERİ(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ,İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ VE SOSYAL HİZMET PROJELERİ )

1. Fayda sahibi başvuru formu 
2. Proje hazırlama formatı 
3. Proje başvuru formu 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

  NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır. 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Mehmet Nedim EZENGİN  İsim: Serkan KARARMAZ 
Unvan:Vakıf  Memuru  Unvan :  Vakıf Müdürü
Adres: Esentepe Mah. Salihtozan Sok. No:18 Mecidiyeköy/ŞİŞLİ  Adres: Esentepe Mah. Salihtozan Sok. No:18 Mecidiyeköy/ŞİŞLİ 

Tel: 212 217 61 70 
Faks : 212 217 61 70

Tel: 212 217 61 70 
Faks: 212 217 61 70

ŞİŞLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ

1-

DOĞUM
İŞLEMİ

1-Anne ya da babanın  kimliği ile müracaatı.
2-Doğum raporu (Var ise)
3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş noter tasdikli  örneği.
4-Vekillik belgesi ile  doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel vekillik belgesi. 
5-Altı yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların bildiriminde resmi bir belge ibraz edilemiyor ise  doğum bildirimin de çocuğun Nüfus müdürlüğüne getirilmesi. 
6-15 yaş ve üzeri doğum bildirimlerinde en son halini gösterir 2 adet resim .
7-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın birlikte kimlikleriyle müracaatı.

8-15 dk

2-

TANIMA
İŞLEMİ

1-Babanın Nüfus cüzdanı annenin kimlik bilgileri
2-Yabancı kadından  doğan çocukların tanınmasında; kadının, çocuğun doğduğu tarihte medeni halini  gösterir yabancı  resmi makamlardan verilmiş usulüne uygun(Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 167.maddesine göre) tasdikli belgenin  aslı.

12-20 dk

 

3-

EVLENEN KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA TALEBİ

Dilekçe.

4-6 dk

4-

DİN BİLGİSİNE İLİŞKİN TALEPLER

1-Dilekçe.
2-Ergin olmayan  çocuklarla ilgili talepte anne ve babanın birlikte müracaatı .
3-Velayet veya vesayet altında olanların kanuni temsilcileri.

4-6 dk

5-

NÜFUS CÜZDANI
DÜZENLENMESİ

1-Yenileme-değiştirme:
a) İbraz edilen nüfus cüzdanının;
-Sistemde kayıtlı olması halinde 2 adet fotoğraf,
-Sistemde kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde kişinin  kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge  (Uluslar arası aile cüzdanı.Ehliyet,Pasaport,memur cüzdanı,avukat kimlik kartı,basın kartı,yabancılara mahsus ikamet tezkeresi,yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.
İkinci bir belge ibraz edilemediği takdirde yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı yada çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi, 2 adet fotoğraf ile müracaat edilir.
b) Ergin olmayan çocuklara nüfus cüzdanı düzenlemesinde  en son alınan nüfus cüzdanı ile 15 yaş ve üstü için iki adet fotoğraf.

2-Kayıp
Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı yada çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi ve 2 adet fotoğraf ile müracaat edilir.
3-Yeniden
Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yoksa yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi.2 Adet fotoğraf.

Not:Nüfus ve Uluslar arası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların ;
Renkli ,ön cepheden, (alın,yüz ve çene açık olacak şekilde)  kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması ve  2 fotoğrafın birbirinin aynı olması gerekir. 
Ayrıca fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilemez.

5-10 dk

6-

ULUSLAR ARASI EVLENME CÜZDANI DÜZENLENMESİ

 1-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi,
2-Talep belgesindeki fotoğrafların aynısı 1` er adet fotoğraf

15-20 dk

7-

 

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TALEBİ

 

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)

 

2-5 dk

8-

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA DÜZELENEN BELGE TALEPLERİ

 

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme ehliyet belgesi tanziminde Yabancı uyruklu olan kişiye ait kimlik belgesi.

 

8-10 dk

9-

ADRES BEYAN
İŞLEMLERİ

 

1-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  var ve boş ise resimli belge.
2-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  var ve dolu ise (kişi veya ailesi adına elektrik,su,telefon,doğalgaz,abonelik sözleşmesi veya faturası,tapu kaydı,noter tasdikli kira kontratı ) ile resimli belge.
4-Vekillik belgesiyle müracaatlarda beyan edilecek  adresi belirtir özel vekillik belgesi.

 

 

5-10 dk

 

 

 

10-

ÇOK UYRUKLULUK
İŞLEMLERİ

 

1-Nüfus cüzdanı
2-Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.

8-10 dk

11-

YABANCI  MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN
EVLENMELERİN TESCİL İŞLEMLERİ

1-Yabancı makamlar önünde yapılan evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde ,eksik bilgileri bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)
2-Dilekçe. 

15-20 dk

 

 

  12-

 

ÖLÜM

1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.
2-Yurtdışında ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı ile ilgili yerel makamlardan alınmış ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile tescil talebini içeren dilekçe.

 

  10-15 dk

3-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm olayını bilenlerin kimlikleri, adres bilgileri ve ölümü ile ilgili bilgileri içeren ölüm tahkikat dilekçesi.

 

  45-60 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Ümmi Gülsüm CİVELEK  İsim: Ali Fuat TÜRKEL
Unvan: Müdür Unvan: Kaymakam
Adres: Merkez Mah.Kocamansur Sk.44 Şişli  /İSTANBUL  Adres: Abide-i Hürriyet Cad. No:175/Şişli

Tel: 212 247 48 51
Faks: 212 219 53 00

Tel: 212 356 24 73 
Faks: 212 356 24 71