İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI
 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA
ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI
 
 
1.      GENEL HUSUSLAR
 
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ile mülki sınırları içerisindeki ilçelerimizde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
 
2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya Lisansüstü mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdür lüğüne/Amir ligine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulumnamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26
 
3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a) Başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır.
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve İstenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri İstemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
•         Askerlik durum belgesi,
•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
•         Adli sicil belgesi,
•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
•         Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava .katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
•         Genel kültür durumu,
•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.
 
5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacaktır.
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
c) Yazılı Sınav sorulan Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
 
6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesini teşkil edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.
 
7.     SONUÇLARA İTİRAZ
 
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
 
8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
 
                                    İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ
SIRA
GÖREVLENDİRİLECEK İLÇE
NÜFUS
PLANLAMA
1
ADALAR
14.478
7
2
ARNAVUTKÖY
235.446
35
3
ATAŞEHİR
422.513
50
4
AVCILAR
430.770
60
6
BAĞCILAR
751.510
95
5
BAHÇELİEVLER
598.097
75
7
BAKIRKÖY
222.437
35
8
BAŞAKŞEHİR
369.810
50
9
BAYRAMPAŞA
273.148
40
10
BEŞİKTAŞ
189.356
30
11
BEYKOZ
250.410
35
12
BEYLİKDÜZÜ
297.413
40
13
BEYOĞLU
238.762
35
14
BÜYÜKÇEKMECE
221.856
35
15
ÇATALCA
28.752
7
16
ÇEKMEKÖY
230.476
35
17
ESENLER
457.231
60
18
ESENYURT
795.010
100
19
EYÜP
386.804
50
20
FATİH
417.285
60
21
GAZİOSMANPAŞA
499.766
90
22
GÜNGÖREN
298.509
40
24
KADIKÖY
452,302
60
25
KAĞITHANE
439.685
60
26
KARTAL
459.298
60
23
KÜÇÜKÇEKMECE
766.609
100
27
MALTEPE
502.756
65
28
PENDİK
688,193
85
29
SANCAKTEPE
375.348
55
30
SARIYER
314.190
40
31
SİLİVRİ
98.351
15
32
SULTANBEYLİ
324.709
50
33
SULTANGAZİ
525.090
65
34
ŞİLE
12.914
6
35
ŞİŞLİ
258.572
35
36
TUZLA
242.222
35
37
ÜMRANİYE
694,154
90
38
ÜSKÜDAR
535,537
70
39
ZEYTİNBURNU
274.793
45
 
GENEL TOPLAM
14.594.562
2000
 
 
İstanbul Valiliğine bağlı Kaymakamlıklarına alınacak çarşı ve mahallesi bekçisi ilanına ait başvuru dilekçesi için tıklayınız.