Kriz Yönetimi; krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke menfaatleri doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.

                                                                                AFET YÖNETİM ESASLARI

        Etkili bir Afet yönetimi için kriz durumunun zamanında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek konuların önceden tespiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması esastır. Kriz yönetimi bir kriz durumunun teşhisinden başlayarak gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetler manzumesidir. Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin arasındaki ilişkileri gösteren yapı Ek - Şema 1` de olduğu gibidir.

        İl Kriz Merkezi, kriz emarelerinin belirmesi veya başlaması ile birlikte Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi veya Bakanlık Kriz Merkezinden alınan emir doğrultusunda Vali`nin veya yetkilendirdiği Vali Yardımcısı`nın emri ile faaliyete geçer.

        İl Kriz Merkezi, Vali`nin veya görevlendirmiş olduğu Vali Yardımcısı`nın başkanlığında İl Sivil Savunma Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ( İmar Uygulama ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü ) temsilcileri ile yeter miktarda büro ve muhabere elemanından oluşturularak acil durumlarda vakit kaybetmeksizin icraata geçecek şekilde hazır halde tutulur. Bu kadro çekirdek kadro olarak devamlı görev yapar.

        Krizin önlenemediği veya tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde durumun gelişmesine göre alınacak ek tedbirler Vali`nin başkanlığında toplanan İl Kriz Merkezi Karar Organında görüşülerek ilgili üst merkezlere Vali tarafından önerilir.

        Kriz yönetimi uygulaması süresince krizle ilgili bilgi, haber ve istihbarat İlçe Kriz Merkezi tarafından İl Kriz Merkezi`ne, İl Kriz Merkezi tarafından ise Başbakanlık Kriz Yönetim Durum Değerlendirme Merkezi`ne, İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi ile kurulmuş ise Bölge Kriz Yönetim Merkezi`ne periyodik olarak rapor edilir.